ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

STÜDYO SANTRAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.studiosantral.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Emniyettepe Mahallesi Filköprüsü Cad. No:4 34060 Eyüp-İstanbul adresinde mukim SilahtarağaGayrimenkül Yatırım A.Ş. Özel Stüdyo Santral Kız Öğrenci Yurdu(bundan böyle “StüdyoSantral”)

b)Stüdyo Santral’e ait olan vewww.studiosantral.comadresinde bulunan internet sitesine (bundan böyle “Site”)üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle "Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Site’den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Site’yi ziyaret ettiğinizde Stüdyo Santral Site Kullanım Koşullarını ve Çerez Politikası’nı kabul etmiş sayılırsınız. Kişisel verilerinizin korunması amacıyla hazırlanan Stüdyo Santral Aydınlatma Metni, Site’ye münhasır Kullanım Koşulları ve Çerez Politikası bu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçasıdır.

3.2.Kullanıcı Site’ye üye olurken paylaştığı kişisel verilerin doğru olduğunu, Stüdyo Santral’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.Stüdyo Santral, üyenin kişisel verilerini (a) yasal yükümlülüklerinin ifası amacıyla; (b) haklarını resmi makam ve merciler önünde korumak ve savunmak amacıyla (c) gerekli olduğuna dürüstlük kurallarına uygun olarak kanaat getirdiği hallerde mesru menfaati çerçevesinde açıklama hak ve yetkisini Stüdyo Santral Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda saklı tutar.

3.4.Stüdyo Santral, Stüdyo Santral Çerez Politikası ve Stüdyo Santral Aydınlatma Metni kapsamında kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için üyelik sözleşmesinin gereği gibi ifası amacıyla üyelerinin kişisel verilerini işleyebilir.

3.5.Stüdyo Santral, Stüdyo Santral Çerez Politikası ve Stüdyo Santral Aydınlatma Metni kapsamında Üye’nin hareketlerini takip ederek istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Üye’ye özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve kampanyalar sunulması ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla Üye’nin rıza göstermesi koşuluyla kişisel verilerini işleyebilir. Üye bu konuda vermiş olduğu rıza beyanını her zaman geri alabilir. Stüdyo Santral, Site üzerinde üyenin hareketlerinin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.6.Üye, Site’ye girmek için oluşturulan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı yalnızca kendisine aittir. Bu yükümlülüğün ihlali nedeniyle doğabilecek zararlar dolayısıyla tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Konuyla ilgili olarak üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Stüdyo Santral’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler nedeniyle Stüdyo Santral’in Üye’ye başvurabileceğini Üye peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Stüdyo Santral’in sözleşme ihlali oluşturan bu hukuka aykırı kullanım nedeniyle Üye’ye karşı her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

3.7.Site’de kullanılan yazılım ve tasarım Stüdyo Santral’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.8.Üye, Site’yi kullanırken ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.

3.9.Üye, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

3.10. Üye, başkalarının Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam, Virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ayrıca, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi davranış halinde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar münhasıran üyeye aittir.

3.11. Stüdyo Santral, almış olduğu teknik ve idari önleyici tedbirlere rağmen Üye’ye ait verilerin yetkisiz kişilerce elde edilmesinden, okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

3.12.Stüdyo Santral, Site’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde ve özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nın Veri Güvenliği’ne İlişkin Tedbirler Rehberi’ne uygun surette tedbir almaktadır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Site’yi ziyaret etmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye ayrıca, Site’yi kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Stüdyo Santral’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13. Site’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, ileri sürülen fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve ilgili görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Stüdyo Santral ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Stüdyo Santral üyesinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin kendisinin uğrayabileceği zararlardan dolayı Stüdyo Santral’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye anılan ihlal ya da ihlaller nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Stüdyo Santral’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, ihlalde bulunan üye hakkında dava açılması ya da kovuşturma yapılması halinde, Stüdyo Santral Üyesine karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.15. Stüdyo Santral’in dürüstlük kuralları çerçevesinde tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı bulunduğunu Üye kabul eder. Stüdyo Santral Aydınlatma Metni’ne uygun olarak bu yetkinin kullanılması halinde Üye Stüdyo Santral’e herhangi bir tazminat talebi ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.16. Stüdyo Santral, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.17. Stüdyo Santral, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, güncellenmiş üyelik sözleşmesinin web sitesinde yayını tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Stüdyo Santral’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.19. Stüdyo Santral, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine üyeleri bu konuda açıkça rıza beyanında bulunmuşsa bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderimini her zaman iptal edebileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliğini feshetmesi veya Stüdyo Santral tarafından üyeliğinin sonlandırılmasına kadar yürürlükte kalacaktır. Stüdyo Santral üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini derhal askıya alarak işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Beyanı

Stüdyo Santral Aydınlatma Metni işbu üyelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, sitemize üye olma aşmasında üye ol butonun üstünde yer alan aydınlatma beyanının kendisinin bilgisine sunulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Yürürlük

Üye’nin üyelik kaydını tamamlaması, üyenin üyelik sözleşmesini okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan hükümleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.